Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

İZMİR İLİ DEPREMSELLİK ARAŞTIRMASI PROJESİ

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen Sisam Depremi sonrasında yaşanan afet olayının sonuçlarını değerlendirmek ve kentimizde afet risklerinin azaltılması için alınması gereken bilimsel ve teknik tedbirleri belirlemek amacıyla 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde Ortak Akıl Buluşması toplantısı gerçekleştirilerek kamu ve özel sektör, üniversite ve meslek odası ve derneklerden çok sayıda temsilci bir araya gelerek kentin afet güvenliği her boyutuyla ele alınmıştır.
Ortak Akıl Buluşması’nda kentimizdeki mevcut sorunlardan biri  olarak  “kentin deprem riski ve deprem tehlikeleri ile deprem üreten faylarının yeterince bilinmemesi”  tespitinde bulunularak yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip fayların deprem mekanizmasının ve yapısal özelliklerin araştırılması önerisinde bulunulmuştur.
Bu amaçla Ülkemizin en riskli deprem bölgelerinden birinde yeralan kentimizdeki yerleşim alanlarını depremin olumsuz etkilerden koruyacak önlemleri belirleyebilmek, depremlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli bir kent yaratabilmek amacıyla Belediye Başkanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında 09.08.2021 tarihinde ortak hizmet projesi protokolleri imzalanarak ülkemizin en kapsamlı deprem araştırma projesi başlatılmıştır.
“İzmir İli Depremsellik Araştırması Projesi” ile Aydın ve Manisa illerinin bir bölümünde yer alan fayları da kapsayan İzmir İl Merkezini referans alan 100 km. yarıçaplı çok geniş bir alan proje alanı olarak belirlenmiş olup Ülkemizde ilk kez bir il sınırları içerisinde kalan tüm alanları etkileyebilecek depremlere kaynaklık edebilecek fay zonlarının  paleosismolojik geçmişinin ve özelliklerinin  her seğment parçasını kapsayacak şekilde araştırılmaya ve  bütünleşik olarak modellenmesine başlanmıştır.
Bu bilimsel araştırmalarda MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası referans alınmakla birlikte bölgede daha önce yeterince incelenmemiş faylar da araştırılarak  fayların segmentasyon yapısı, türü, mekanik, geometrik ve kinematik verileri derlenmektedir. 
Halen devam eden bu proje kapsamında proje alanının aktif tektonik incelemesi yapılarak sismik kaynak olarak önceden tesbit edilen 25 ana fay ve bu fayların çok sayıdaki segmenti önce haritalanmış;  bu çalışmayı takiben fay hatlarında jeolojik ve jeomorfolojik olarak en uygun noktalarında bugüne kadar 20 fay zonunda 74 adet paleosimolojik hendek açılmıştır. Bu hendeklerde akademik çalışma ekiplerince hem fay hareketini gösteren loglar hazırlanmış, yaş tayini yapılması için zemin numuneleri alınmıştır. Açılan paleosismolojik hendeklerden alınan 136 adet numunenin C14 Yaş Tayini analizleri TÜBİTAK MAM  Laboratuvarlarında (Kocaeli-Gebze) devam etmektedir.
Depremsellik araştırması tamamlandığında hem bilimsel açıdan kentimizin tektonik yapısı ve bu bölgede etkin olan jeodinamik süreçler anlaşılmış olacak hem de İl sınırlarımız  ve yakın çevresindeki fay zonları haritalanarak mekansal planların ve  kentsel projelerin afet güvenliğini yükseltecek analizler yapılabilecek; kentimizin gelecekte en büyük kaç büyüklüğünde depremle karşı karşıya kalabileceğine, yapıları etkisi altına alacak deprem ivmesinin olası büyüklüğüne ve  depremlerin  yüzey faylanması yaratma riski taşıyıp taşımadığına ilişkin somut ve net bilgiler elde edilmiş olacaktır. 
İzmir İli Depremsellik Araştırması Projesi dahil olmak üzere Belediye Başkanlığımızca başlatılan zemin ve yapı odaklı afet risk azaltma projeleri tamamlandığında kent genelinde hayata geçirmek istediğimiz kapsayıcı ve katılımcı afet risk yönetim sistemi etkin bir şekilde uygulanmaya başlamış olacak; kentsel dirençliliğimizi artıracak mekansal planlama, kentsel iyileştirme ve dönüşüm gibi kentimizin geleceğine yön verecek kentleşme stratejilerine altlık oluşturacak temel veriler üretilmiş olacaktır.

17.02.2023