Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Koruyucu, Önleyici, Geliştirici, Destekleyici Sağlık Hizmeti Sunuyoruz

Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 2019-2024 yıllarını kapsayan Faz VII için uygulama çerçevesini dayanan “Sağlıklı Birey, Sağlıklı İzmir, Sağlıklı Dünya” amacına ulaşmak için hedeflediği “Koruyucu, Önleyici, Geliştirici, Destekleyici Sağlık Hizmetleri” çalışmalarını kurulduğu 14.10.2019 tarihinden bu yana yürütüyor.

Sağlık okuryazarlığı (SOY) bireylerin iyi sağlık halinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla sağlık bilgisine ulaşması, anlaması ve kullanması için gerekli olan bilişsel ve sosyal beceri kapasitesi anlamına gelir.

“Bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hali” olarak tanımlanan sağlık hakkında İzmirlilerin bilinçlenmesini sağlayacak, sağlıklı, mutlu, doyumu yüksek bir yaşam sürdürebilmelerine hizmet edecek, sağlık okuryazarlığını (SOY) artıracak Çoklu Eğitim (ÇE) çalışmalarını çoklu projeler, teorik ve pratik bilgilendirme toplantıları yaparak sürdürüyor.

 

Çoklu Eğitim (ÇE) modelleri bütüncül yaklaşım amacıyla aynı anda birkaç başlığın iç içe geçtiği ve aktif öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı, farklı disiplinler tarafından ortaklaşa yürütülen kapsayıcılık, katılımcılık, eşitlik ve sürdürülebilirlik temelinde kurgulanır.

Müdürlüğümüz çalışmalarını İzmir Büyükşehir Belediyesinin halkla temas ettiği her alanda yerinde ve merkezlerde yüz yüze, uygulamalı, katılım odaklı Doğrudan Çoklu Eğitim (DOÇE) ve eğitimlerin her yere ulaşabilmesi için sosyal medya aracılığıyla ileti, video, çevrim içi, canlı toplantılarla bütünleştirdiği Uzaktan Çoklu Eğitim (UÇE) yöntemleriyle sürdürüyor.

Toplum Sağlığı Eğitim Şube Müdürlüğü bireylerin sağlık, esenlik ve barış içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla düzenlediği eğitimlerde katılımı ve verimi artırmak için fiziksel aktivite, sanat ve diğer aktif yöntemleri kullanıyor.

Eğitimlerinde temel insan haklarına, insan onuruna saygılı olmak, fırsat eşitliğini gözetmek, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını öncelemek, dil, din, cinsiyet, yaş, yönelim gözetmeksizin toplumu oluşturan tüm kesimleri kapsamak, gündemdeki gelişmeler ve bilimsel veriler ışığında ilerlemek, hizmetlerinde etkin, verimli, kaliteli, sürdürülebilir, ulaşılabilir, erişilebilir olmak temel ilkelerini gözetiyor.

Sağlığın geniş kapsamı nedeniyle İzmir’de yaşayan her bireyin sağlık bilincinin, sağlık okuryazarlığının gelişmesi, bu yönde davranış değişikliği kazanması hedefiyle yürüttüğü çalışmaları için klavuz olacak şehrin sağlık gelişim planlarının hazırlanması ve uygulanması aşamalarında ilgili birimlerle iş birliği yapıyor, eşgüdümü sağlıyor.

18.10.2021