Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

İzsu Genel Kurur Kararları

Karar No Karar Özeti Karar Tarihi
14 İdaremizin memur kadrosunda işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da geçen zaman içerisinde işleyişte kullanılmayan
bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması nedeniyle 1 Adet dolu kadronun değiştirilmesi ile boş durumda olan 5 Adet kadroların ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliğine ilişkin ekli cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.08.2022 14:00:00
15 İZSU ekli Teşkilat şemasındaki değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.08.2022 14:00:00
16 İZSU ekli Teftiş Kurulu Yönetmelik Taslağı’nın görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.08.2022 14:00:00
17 01.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu tarifemizde ekte belirtilen değişikliklerin
Uygulamaya konulmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
 Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.08.2022 14:00:00
18 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı İkinci Ek Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun Bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Ek Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. , İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Genel Kurul üyelerinin ve bağımsız üyenin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
12.08.2022 14:00:00
19 Tarifeler Yönetmeliğinde yapılacak ekli ilave ve değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.09.2022 16:00:00
20 Genel Müdürlüğümüz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması İyileştirmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (İZDOĞA A.Ş.)  arasında imzalanmak üzere ekli “İzmir İli Menderes İlçesi Şaşal Kaynak Suyu ve Şişeleme Tesisinin Kiralanması – Mevcut Tesisin İyileştirilmesi - İşletilmesi ile İdareye Devir Sözleşmesine İlişkin Protokol” ün kabulü ve bu konuda İZSU Yönetim Kuruluna izin verilmesi hususunun oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
27.09.2022 16:00:00
21 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Üçüncü Ek Bütçe Taslağı ve eklerinin oybirliği ile uygun Bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.09.2022 16:00:00
22
İdaremiz hizmetlerinin süratli, kaliteli, etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine yönelik teknik personel ihtiyacımızın temini için teknik hizmetler kadro sayısının arttırılmasına ihtiyaç duyulduğundan İdari kadrolardan bir kısmının teknik sınıfına aktarılması, boş ve dolu durumda bulunan kadroların derece değiştirilmesi ile 1. Derede Daire başkanı kadrosunun 1. Derece İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrosu ile değiştirilmesine ilişkin ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
21.11.2022 16:00:00
23
İdaremizin 2023-2024-2025 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında; “Çiğli Atıksu Arıtma IV. Faz 2 İkmal İnşaatı İşi Projesi” ile birlikte, Yatırım programına alınma süreci devam eden; “Çamur Stok Sahalarının Rehabilitasyonu ve Ekolojik Restorasyonu İşi Projesi”,“Peynircioğlu Deresi Körfez Çıkış Ağzı ile Körfezin Kuzey Aksında Karasallaşan Alanın Tarama İşi Projesi” ve “Çiğli Çamur Çürütme Ve Kurutma Tesisinin Revizyon İşi Projesi”ne 2560 Sayılı Kanunun 9.maddesinin ‘g’ bendi gereğince ihtiyaç duyulan kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili işlere dair her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesinin ‘j’ bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2022 16:00:00
24 İZSU ekli Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Teşkilat Yönetmeliği Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2022 16:00:00
25 İZSU ekli Yönetim Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna İlişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2022 16:00:00
26
İZSU ekli Teftiş Kurulu Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2022 16:00:00
27
İZSU Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği madde 9-g'nin değişikliğine ilişkin ekli taslağın oybirliği Uygun bulunduğuna ilişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2022 16:00:00
28
Tarifeler Yönetmeliğinin ekli 3., 6. Ve 7. Maddelerine ilave yapılması 7. maddenin 4. fıkrasında yapılacak Değişiklikler ile ilavelerin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2022 16:00:00
29
İZSU ekli İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna İlişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2022 16:00:00
30
İlimiz Bayındır İlçesi Çenikler Mahallesinde bulunan 122 Ada 991 parsel numaralı 32,24 m² yüzölçümlü taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ''Görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde ilgili süre içerisinde Kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde cezai şart uygulanarak geri alınacaktır." şerhiyle Bedelsiz devrinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2022 16:00:00
31
5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.

Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2022 16:00:00
32
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan  (2023–2024–2025 yıllarını da İçeren)  İZSU Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
İZSU Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti ve M. H. P. mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. , İYİPARTİ, DEVA Partisi Mensubu Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2022 16:00:00
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZSU GENEL KURULUNUN
2023 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ GÜNDEMİ
 

Toplantı Tarihi: 22.05.2023                                                                                                                                       Toplantı Saati: 18.00

 

Toplantı Yeri: İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol
                        Konak/İZMİR 
                     (İzBB Meclis Toplantı Salonu)

                                           

I.BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI
 
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
 
III. GENEL KURUL ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IV. 2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesine göre görev yapan İZSU Denetçileri Fatma TAŞKENT ile Gerçek DAVRAN’ın 2022 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.
 
V. 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesi ( g ) bendi ile 10.Maddesine göre 2 yıllığına görev yapmak üzere 2 asıl ve 2 yedek İZSU Denetçisinin Seçimi ve aynı Kanunun 10.maddesi son paragrafında geçen “Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır.” hükmüne istinaden denetçilere ödenecek ücretin belirlenmesi.
 
VI. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İdaremiz personelinin müktesep aylıklarının incelenmesi neticesinde kadro derecelerinin yükseltilerek mükteseplerine uygun hale getirilmesi nedeniyle dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle toplam 68 kadro ile boş durumda bulunan bir adet 6.dereceli ekonomist kadrosunun ihtiyaç nedeniyle 3.dereceli ekonomist kadrosu değişikliği ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvan Listelerinde yapılan değişikliğe uygun olarak bazı unvanların isimlerinin değiştirilmesi ilişkin cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
 
2. İdaremizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren her yıl Bütçe Kanununda belirlenen üst sınırın yüzde doksanı oranında aylık brüt maktu fazla çalışma ücreti olarak ödeme yapılmasının görüşülerek karara bağlanması.
 
3. 01.06.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu tarifemizde ekte belirtilen değişikliklerin uygulamaya konulmasının görüşülerek karara bağlanması.
 
4. Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına ilişkin tarifelerin dışında kalan şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılacak hizmetlerden alınacak ekteki mevcut Ücret Tarifelerini ihtiyaç halinde güncellemek için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
 
5. 23/11/2022 tarih, 04/24 sayılı Genel Kurul Kararıyla yürürlüğe giren İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Teşkilat Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan ekli Yönetmelik değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması. 
 
6. Günümüz koşulları ve abone ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenen ve Sayıştay görüşünün alınması amacıyla ekli Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin görüşülerek karara bağlanması.
 
7. Sayıştay görüşü sonucu düzenlenen ve ekte sunulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması.
 
8. İZSU Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve eklerinin görüşülerek karara bağlanması.
 
9. Dikili İlçesi Bahçealtı Mahallesine sınır olan Balıkesir İli Ayvalık İlçesi, Altınova Mahallesinde bulunan 283 ada 66 parselde kayıtlı mülkiyeti Hazineye ait mera vasıflı 416.045,78 m² yüzölçümlü taşınmazın 1350 m² lik kısmında Dikili İlçe Merkezinin içme suyu temininde aktif olarak kullanılan Bahçeli Kuyu-1 ve Bahçeli Kuyu-2 bulunmakta olup İdaremizce halen faal olarak kullanılmaktadır. Mera Yönetmeliğinin 8. maddesinin (a) bendinin 3. alt bendinde, kamu yatırımı yapılması için tahsis amacı değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.
 
10. İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 
11. İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2022 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosunun görüşülmesi.
 
 
VII. DİLEK VE TEMENNİLER
 
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IX. II. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             Mustafa Tunç SOYER       
Büyükşehir Belediye Başkanı