Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

İzsu Genel Kurur Kararları

Karar No Karar Özeti Karar Tarihi
10 Mülkiyeti İdaremize ait Konak İlçesi, Halkapınar Mahallesi 1443 ada, 7 parsel sayılı tapuda kargir un fabrikası
niteliğindeki taşınmazın 8/9 hissesinin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Taşınır ve
Taşınmaz edinme başlıklı 45. maddesi ve Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında
Yönetmelik hükümleri kapsamında sosyal hizmetler ve diğer belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bedelsiz devir yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
14.07.2021 14:00:00
11 Genel Müdürlüğümüz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri
Ticaret ve Sanayi A.Ş. (İZDOĞA A.Ş.) arasında Şaşal Kaynak Suyu ve Şişeleme Tesis Yerinin Kiralanması Tesisin
Yapım ve İşletimi ile İdareye devrine ilişkin hazırlanmış olan ekli protokolün kabulü ve bu konuda Yönetim Kurulu’na izin verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 
Genel Kurulca Komisyon raporları doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.10.2021 14:00:00
12 Çiğli İlçesi, Kaklıç Mahallesi, 383 parselde kayıtlı toplam 71.600,00 m²'lik taşınmazın 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun Taşınır ve Taşınmaz edinme başlıklı 45. Maddesi ve Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve
Devri Hakkında Yönetmelik kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devir yapılması hususunun
görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.10.2021 15:00:00
13 İdaremiz memur kadrosunda norm kadro standartları dahilinde işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da dolu
kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesine ilişkin düzenlenen ekli kadro cetvellerinin
görüşülerek karara bağlanması.
 
 Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
08.11.2021 14:00:00
14 Katı atık ve bertaraf ücretlerinin su faturası ile birlikte tahakkuk ve tahsilatı uygulamasının 01.01.2022 tarihinden
itibaren kaldırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca, Plan ve Bütçe-Hukuk ve Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havale edilen önergenin tekrar değerlendirilmek üzere geri çekilmesi hususu Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne karar verildi
30.11.2021 14:00:00
15 İZSU Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki ekli Teşkilat Yönetmeliği Taslağı’nın oybirliği ile uygun
bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 
Genel Kurulca, komisyon raporları doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
30.11.2021 14:00:00
16 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
30.11.2021 15:00:00
17 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan, (2022–2023–2024 yıllarını da içeren) İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti ve
M. H. P. mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. , İYİPARTİ, DEVA Partisi Mensubu Genel Kurul üyelerinin ve M.H.P. Genel Kurul Üyesi Hakan ŞİMŞEK’in  kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
30.11.2021 15:00:00
1 İdaremizin 2022-2023-2024 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında 2022 yılından itibaren yıllara sari Kullanılmak üzere yabancı finans kuruluşlarından; “Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi Genel Revizyonu Yapılması İşi Projesi ve Çiğli Atıksu Arıtma IV. Faz 2 İkmal İnşaatı İşi Projesi”nde toplam 26.738.484,73 EURO (veya eşdeğeri TL) veya 30.425.443,00 USD (veya eşdeğeri TL) nakdi kredinin kullanılması için 2560 Sayılı Kanunun 9.maddesinin ‘g’ bendi
Gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
21.02.2022 12:00:00
2 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen ve 01.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak ekli Su ve atıksu tarifelerinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
21.02.2022 12:00:00
3 2560 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden görev yapan İZSU Denetçileri Fatma TAŞKENT ve Gerçek DAVRAN’ın 2021 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.05.2022 12:00:00
4 İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre unvan ve derece değişikliklerinin Yapılması ve kadro derecelerin yükseltilerek mükteseplerine uygun hale getirilmesi gerektiğinden dolu kadroların Müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle, 36 Adet kadronun değişikliği ile boş durumda olan 25 adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliğine ilişkin ekli cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
 
 Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.05.2022 12:00:00
5 Boş Durumda olan 2 adet müfettiş kadrolarının derece değişikliğine ilişkin ekli cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.05.2022 12:00:00
6 İZSU ekli Teşkilat şemasındaki değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması hk.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.05.2022 12:00:00
7 İdaremizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren her yıl Bütçe Kanununda belirlenen üst sınırın yüzde yetmişi oranında aylık brüt Maktu fazla çalışma ücreti olarak ödeme yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11.05.2022 12:00:00
8 Tarifeler Yönetmeliğinin ekli 3., 6. Ve 7. Maddelerine ilave yapılması 7. maddenin 4. fıkrasında  değişik yapılmasının Oybirliği Su ve atıksu bedellerinin belirlenmesinin her ay ÜFE artışına göre yapılmasının oyçokluğu ile uygun Bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda 1 ve 2. Maddelerin oybirliği, 3. Maddenin oyçokluğu kabulüne, karar verildi.
11.05.2022 12:00:00
9 01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olacak şekilde hazırlanan Su ve Atıksu Tarife Cetvelimizde yapılacak olan Değişikliklerin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybiriği ile kabulüne, karar verildi.
11.05.2022 12:00:00
10 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinde yer alan %15'lik Su ve Atıksu satış fiyatı artışının, Temmuz ayından geçerli olmak üzere Tarifeye yansıtılmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11.05.2022 12:00:00
11 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11.05.2022 12:00:00
12 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2021 Mali Yılı Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde Oylandı.

AK Parti ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. , İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Genel Kurul üyelerinin ve bağımsız üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11.05.2022 12:00:00
13 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Ek Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. , İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Genel Kurul üyelerinin ve bağımsız üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11.05.2022 12:00:00
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZSU GENEL KURULUNUN
2022 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ GÜNDEMİ

 
Toplantı Tarihi : 09.05.2022                                                                                                                                   Toplantı Saati: 19.00
Toplantı Yeri    : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi
                               No:1087 Konak/İZMİR 
                               (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) 
        
I.BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

III. GENEL KURUL ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ


IV. 2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesine göre görev yapan İZSU Denetçileri Fatma TAŞKENT ile Gerçek DAVRAN’ ın 2021 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.

V. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre unvan ve derece değişikliklerinin yapılması ve kadro derecelerin yükseltilerek mükteseplerine uygun hale getirilmesi gerektiğinden dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle, 36 Adet kadronun değişikliği ile boş durumda olan 25 adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliğine ilişkin ekli cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
2. Boş Durumda olan 2 adet müfettiş kadrolarının derece değişikliğine ilişkin ekli cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
3. İZSU ekli Teşkilat şemasındaki değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması hk.
4. İdaremizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine 01 Haziran 2022 tarihinden itibaren her yıl Bütçe Kanununda belirlenen üst sınırın yüzde yetmişi oranında aylık brüt maktu fazla çalışma ücreti olarak ödeme yapılmasının görüşülerek karara bağlanması.
5. Tarifeler Yönetmeliğinin ekli 3., 6. Ve 7. Maddelerine ilave yapılması 7. maddenin 4. fıkrasında yapılacak değişiklikler ile ilavelerin görüşülerek karara bağlanması.
6. 01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olacak şekilde hazırlanan Su ve Atıksu Tarife Cetvelimizde yapılacak olan değişiklikler ekte belirtildiği şekilde tespit edilmiş olup görüşülerek karara bağlanması.
7. 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinde yer alan %15'lik Su ve Atıksu satış fiyatı artışının, Temmuz ayından geçerli olmak üzere tarifeye yansıtılmasının görüşülerek karara bağlanması.
8. İZSU Genel Müdürlüğü’nün ekli 2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
9. İZSU Genel Müdürlüğü’nün ekli 2021 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosunun görüşülmesi.
10. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Taslağı ve eklerinin görüşülerek karara bağlanması.
  
VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. II. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

 

Mustafa Tunç SOYER
Büyükşehir Belediye Başkanı