Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

İzsu Genel Kurur Kararları

Karar No Karar Özeti Karar Tarihi
17 01.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu tarifemizdeki değişikliklerin ekte belirtildiği şekilde uygulamaya konulmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi. 10.07.2023 00:00:00
16 İZSU Genel Müdürlüğü’nün ekli 2022 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı. AK Parti ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P., İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu GenelKurul üyelerinin ve bağımsız üyenin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
26.05.2023 00:00:00
15 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
26.05.2023 00:00:00
14 Dikili İlçesi Bahçealtı Mahallesine sınır olan Balıkesir İli Ayvalık İlçesi, Altınova Mahallesinde bulunan 283 ada 66 parselde kayıtlı mülkiyeti Hazineye ait mera vasıflı 416.045,78 m² yüzölçümlü taşınmazın 1350 m² lik kısmında Dikili İlçe Merkezinin içme suyu temininde aktif olarak kullanılan Bahçeli Kuyu-1 ve Bahçeli Kuyu-2 bulunmakta olup İdaremizce halen faal olarak kullanılmaktadır. Mera Yönetmeliğinin 8. maddesinin (a) bendinin 3. alt bendinde, kamu yatırımı yapılması için tahsis amacı değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
26.05.2023 00:00:00
13 İZSU Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve eklerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporları doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
26.05.2023 00:00:00
12 Sayıştay görüşü sonucu düzenlenen ve ekte sunulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna İlişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
26.05.2023 00:00:00
11 Günümüz koşulları ve abone ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenen ve Sayıştay görüşünün alınması amacıyla ekli Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporları doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
26.05.2023 00:00:00
10 23/11/2022 tarih, 04/24 sayılı Genel Kurul Kararıyla yürürlüğe giren İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Teşkilat Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan ekli Yönetmelik değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
26.05.2023 00:00:00
9 Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına ilişkin tarifelerin dışında kalan şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılacak hizmetlerden alınacak ekteki mevcut Ücret Tarifelerini ihtiyaç halinde güncellemek için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporları doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
26.05.2023 00:00:00
8 01.06.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu tarifemizde ekte belirtilen değişikliklerin Uygulamaya konulmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
26.05.2023 00:00:00
7 İdaremizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren her yıl Bütçe Kanununda belirlenen üst sınırın yüzde doksanı oranında aylık brüt maktu fazla çalışma ücreti olarak ödeme yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
26.05.2023 00:00:00
6 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı olarak alınan 20.12.2018 tarih ve 925 sayılı değişiklik kararının iptalini yönelik Yazılı Önergenin; oyçokluğuyla uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk-Plan ve Bütçe- İmar ve Bayındırlık- Tüketiciyi Koruma Komisyonları raporunun görüşülmesi.(Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat ÖNCEL 601412)
Genel Kurulca komisyon raporları doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
26.05.2023 00:00:00
5 İdaremiz personelinin müktesep aylıklarının incelenmesi neticesinde kadro derecelerinin yükseltilerek mükteseplerine uygun hale getirilmesi nedeniyle dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle toplam 68 kadro ile boş durumda bulunan bir adet 6.dereceli ekonomist kadrosunun ihtiyaç nedeniyle 3.dereceli ekonomist kadrosu değişikliği ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvan Listelerinde yapılan değişikliğe uygun olarak bazı unvanların İsimlerinin değiştirilmesi ilişkin cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
22.05.2023 00:00:00
4 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesi ( g ) bendi ile 10. Maddesine göre 2 yıllığına görev yapmak üzere, asıl denetçiler olarak Fatma TAŞKENT ile Gerçek DAVRAN'ın, yedek denetçiler olarak Müslüm CAN ile Merdiye TUNALI YILDIRIM'ın seçilmelerine ve Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek gösterge hariç) aşmamak üzere belirlenmesine Genel Kurulca oyçokluğu ile karar verildi. 22.05.2023 00:00:00
3 2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesine göre görev yapan İZSU Denetçileri Fatma TAŞKENT ile Gerçek DAVRAN’ın 2022 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
22.05.2023 00:00:00
18 Finansmanı Dünya Bankası kaynaklarından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen "Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi"(TEFWER) dahilinde, 2023-2024-2025 Mali Yılları Çok Yıllı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında, 2023 yılından itibaren yıllara sari kullanılmak üzere, İller Bankası A.Ş.'den 110.000.000,00 Avro veya eşdeğeri yabancı döviz cinsinden nakdi kredinin kullanılması için 2560 sayılı Kanunun 6. maddesi (j) bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk. Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi. 09.10.2023 00:00:00
19 23.11.2022 tarih ve 59285763-50.01.04/32 sayılı İZSU Genel Kurul Kararı ile İdaremizin yatırım ve diğer harcamalarında nakdi veya gayri nakdi kredi kullanılmak üzere bankalardan 400 milyon TL'ye kadar kredinin sağlanması ve kullanılması için, İZSU Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. İzmirli hemşerilerimize kalıcı bir iyileşmeye zemin hazırlamak adına görülen ihtiyaç üzerine 400 milyon TL'ye ek olarak; İdaremizin yatırım ve diğer harcamalarında nakdi veya gayri nakdi olarak, dilimler halinde kullanılmak üzere; bankalardan 678 milyon TL'ye kadar kredinin kullanılması için 2560 sayılı Kanunun 6. maddesi (j) bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk. Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi. 09.10.2023 01:00:00
20 22.05.2023 tarih, 52158563-50.01.04/04 sayılı İZSU Genel Kurulu kararı ile iki yıllığına görev yapmak üzere asıl denetçi olarak seçilen Fatma TAŞKENT 01.11.2023 tarihi itibari ile denetçilik görevinden istifa ettiğini beyan etmiştir. İZSU asıl denetçisi Fatma TAŞKENT’in denetçilik görevinden istifasının uygun görülmesi halinde, 2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden, İZSU Denetçisi olarak kalan sürede görev yapmak üzere yeniden asıl denetçinin seçilmesi hususunun karara bağlanması. 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
20.11.2023 00:00:00
21 İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle, boş durumda olan 24 Adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro derecelerinin değişikliği ile dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle toplam 10 adet kadronun değişikliğine ilişkin cetvellerin görüşülerek karara bağlanması. 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
20.11.2023 01:00:00
22 Sayıştay Başkanlığı'nın görüşü doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapıldığı ekli İZSU Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
Genel Kurulca, komisyon raporları doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2023 00:00:00
23 01.12.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu tarifemizdeki değişikliklerin ekte belirtildiği şekilde uygulamaya konulmasının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.  
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2023 01:00:00
24 İdaremizin 2024-2025-2026 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında 2012K06-1620 No’lu yatırım programında yer alan “İzmir İçmesuyu ve Kanalizasyon Projeleri”ne 2024 yılından itibaren yıllara sâri kullanılmak üzere dış finansman için yabancı Kalkınma Bankası International Finance Corporation (IFC)’den toplam 50.000.000,00 USD (ellimilyonABD) Dolarına kadar veya eşdeğerine kadar Türk Lirası nakdi kredinin kullanılması için 2560 Sayılı Kanunun 9. Maddesinin ‘g’ bendi gereğince ihtiyaç duyulan; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmasının yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanun’un 6.Maddesinin ‘j’ bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kurulumuza yetki verilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2023 02:00:00
25 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk. 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2023 05:00:00
26 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan  (2024–2025–2026 yıllarını da içeren) İZSU Genel Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk. 
İZSU Genel Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti ve M. H. P. mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. , İYİPARTİ Mensubu Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2023 06:00:00
   
 T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZSU GENEL KURULU’NUN 2023 YILI KASIM AYI TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 20.11.2023                                                                          
Toplantı Saati: 19.00
Toplantı Yeri: İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol Konak/İZMİR  (İzBB Meclis Toplantı Salonu)                                         

I.BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI
 
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAKLARINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
 
III. GENEL KURUL ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
VI. İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu gereğince; İdaremizde yapılan 2022 Yılı Denetim Raporu, Sayıştay Başkanlığı tarafından 10.11.2023 tarih, 920822 sayılı yazı ile Kurumumuza gönderilmiştir. 2022 Yılı Denetim Raporunun Denetim Görüşü Bölümünde; “İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılına ilişkin ekte yer alan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların, "Denetim Görüşünün Dayanakları" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.” Denilmektedir. 2022 Mali Yılı Denetim Raporu 6085 Sayılı Sayıştay Kanununun 38'inci ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55'inci maddeleri uyarınca Sayın Genel Kurulumuzun bilgilerine arz olunur. Mustafa ÖZUSLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkan V.
 
V. 22.05.2023 tarih, 52158563-50.01.04/04 sayılı İZSU Genel Kurulu kararı ile iki yıllığına görev yapmak üzere asıl denetçi olarak seçilen Fatma TAŞKENT 01.11.2023 tarihi itibari ile denetçilik görevinden istifa ettiğini beyan etmiştir. İZSU asıl denetçisi Fatma TAŞKENT’in denetçilik görevinden istifasının uygun görülmesi halinde, 2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden, İZSU Denetçisi olarak kalan sürede görev yapmak üzere yeniden asıl denetçinin seçilmesi hususunun karara bağlanması.
 
VI. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle, boş durumda olan 24 Adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro derecelerinin değişikliği ile dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle toplam 10 adet kadronun değişikliğine ilişkin cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
 
2. Sayıştay Başkanlığı'nın görüşü doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapıldığı ekli İZSU Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağının görüşülerek karara bağlanması.
 
3. 01.12.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu tarifemizdeki değişikliklerin ekte belirtildiği şekilde uygulamaya konulmasının görüşülerek karara bağlanması.
 
4. İdaremizin 2024-2025-2026 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında 2012K06-1620 No’lu yatırım programında yer alan “İzmir İçmesuyu ve Kanalizasyon Projeleri”ne 2024 yılından itibaren yıllara sâri kullanılmak üzere dış finansman için yabancı Kalkınma Bankası International Finance Corporation (IFC)’den toplam 50.000.000,00 USD (ellimilyonABD) Dolarına kadar veya eşdeğerine kadar Türk Lirası nakdi kredinin kullanılması için 2560 Sayılı Kanunun 9. Maddesinin ‘g’ bendi gereğince ihtiyaç duyulan; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmasının yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanun’un 6.Maddesinin ‘j’ bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kurulumuza yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
 
5. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması.
 
6. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan  (2024–2025–2026 yıllarını da içeren)  İZSU Genel Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin görüşülerek karara bağlanması.
 
VII. DİLEK VE TEMENNİLER
 
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IX. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
 
 
                                                                                                   Mustafa Tunç SOYER
                                                                                              Büyükşehir Belediye Başkanı