Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

İzsu Genel Kurur Kararları

Karar No Karar Özeti Karar Tarihi
2 2560 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden görev yapan İZSU Denetçileri Pınar ÇALIŞKAN ve Hüseyin MEŞE’nin
2020 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
24.05.2021 08:50:00
3 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesi ( g ) bendi ile 10. Maddesine göre 2 yıllığına görev yapmak üzere, asıl denetçiler olarak Fatma TAŞKENT ile Gerçek DAVRAN'ın, yedek denetçiler olarak Hüseyin MEŞE ile Derya GİRGİN SÜMER'in seçilmelerine ve Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek gösterge hariç) aşmamak üzere belirlenmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi. 24.05.2021 08:50:00
4 İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle, boş durumda olan 8 Adet kadronun ihtiyaç
duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliği ile dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi
nedeniyle toplam 42 adet kadronun değişikliği ayrıca Norm Kadro Yönetmeliği dışında tutulan boş durumundaki toplam
29 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının kaldırılması ve 6360 sayılı Kanun ile İdaremizin görev alanına dahil edilen ilçelere verilen hizmetlerin daha verimli, etki bir şekilde yürütülmesi ve zamanında kaliteli hizmet sunulabilmesi için İdaremiz teşkilat yapısındaki değişikliklere ilişkin ekli teşkilat şeması ve değişikliğe ilişkin cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
24.05.2021 08:50:00
5 İdaremizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine 1 Haziran 2021
tarihinden itibaren her yıl Bütçe Kanununda belirlenen üst sınırın yüzde altmışı oranında aylık brüt maktu fazla
çalışma ücreti olarak ödeme yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.05.2021 08:50:00
6 İZSU Genel Kurulu’nun 10.08.2020 tarih 59285763-50.01.04/08 No’lu alınan kararında yabancı finans kuruluşlarından 34.000.000,00 USD (otuzdörtmilyonUSD) nakdi kredi kullanımı için karar alınmış olup para birimi değişikliği nedeniyle
 yeniden karar alınması gerekmektedir. İdaremizin 2021-2022-2023 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında
 2021 yılından itibaren yıllara sâri kullanılmak üzere yabancı finans kuruluşlarından; çeşitli projelerde
 toplam 34.000.000,00 USD (otuzdörtmilyon ABD) Dolar eşdeğerine kadar Türk Lirası nakdi kredinin kullanılması için
 2560 Sayılı Kanunun 9. Maddesinin ‘g' bendi gereğince ihtiyaç duyulan; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda
 münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinin ‘j' bendi gereği Genel Kurulca
Yönetim Kurulumuza yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.05.2021 08:50:00
7 İzmir İline İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Sağlanması ile İlgili protokol kapsamında İzmir İçmesuyu 2. Merhale
İsale Hattı 1. Kısım İnşaatına ait 2010-2014 yıllarına ilişkin geri ödeme taksitlerinin ödenmesine ilişkin DSİ'ce
30.04.2015 tarihi baz alınarak faizi ile birlikte toplam 61.339.408,22 TL. olan borcumuzun ödenmesine ait
DSİ ile protokolün yapılmasına ve imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER ile
İZSU Genel Müdür Vekili Aysel ÖZKAN’a yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna  ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
 
27.05.2021 08:50:00
8 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
27.05.2021 08:50:00
9 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2020 Mali Yılı Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı.

AK Parti ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. ve İYİ Parti  Mensubu  Genel
Kurul üyelerinin ve bağımsız üyenin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
27.05.2021 08:50:00
10 Mülkiyeti İdaremize ait Konak İlçesi, Halkapınar Mahallesi 1443 ada, 7 parsel sayılı tapuda kargir un fabrikası
niteliğindeki taşınmazın 8/9 hissesinin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Taşınır ve
Taşınmaz edinme başlıklı 45. maddesi ve Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında
Yönetmelik hükümleri kapsamında sosyal hizmetler ve diğer belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bedelsiz devir yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
14.07.2021 14:00:00
11 Genel Müdürlüğümüz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri
Ticaret ve Sanayi A.Ş. (İZDOĞA A.Ş.) arasında Şaşal Kaynak Suyu ve Şişeleme Tesis Yerinin Kiralanması Tesisin
Yapım ve İşletimi ile İdareye devrine ilişkin hazırlanmış olan ekli protokolün kabulü ve bu konuda Yönetim Kurulu’na izin verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 
Genel Kurulca Komisyon raporları doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.10.2021 14:00:00
12 Çiğli İlçesi, Kaklıç Mahallesi, 383 parselde kayıtlı toplam 71.600,00 m²'lik taşınmazın 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun Taşınır ve Taşınmaz edinme başlıklı 45. Maddesi ve Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve
Devri Hakkında Yönetmelik kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devir yapılması hususunun
görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.10.2021 15:00:00
13 İdaremiz memur kadrosunda norm kadro standartları dahilinde işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da dolu
kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesine ilişkin düzenlenen ekli kadro cetvellerinin
görüşülerek karara bağlanması.
 
 Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
08.11.2021 14:00:00
14 Katı atık ve bertaraf ücretlerinin su faturası ile birlikte tahakkuk ve tahsilatı uygulamasının 01.01.2022 tarihinden
itibaren kaldırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca, Plan ve Bütçe-Hukuk ve Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına havale edilen önergenin tekrar değerlendirilmek üzere geri çekilmesi hususu Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne karar verildi
30.11.2021 14:00:00
15 İZSU Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki ekli Teşkilat Yönetmeliği Taslağı’nın oybirliği ile uygun
bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 
Genel Kurulca, komisyon raporları doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
30.11.2021 14:00:00
16 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
30.11.2021 15:00:00
17 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan, (2022–2023–2024 yıllarını da içeren) İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti ve
M. H. P. mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. , İYİPARTİ, DEVA Partisi Mensubu Genel Kurul üyelerinin ve M.H.P. Genel Kurul Üyesi Hakan ŞİMŞEK’in  kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
30.11.2021 15:00:00
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZSU GENEL KURULUNUN
2021 YILI KASIM AYI TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİ GÜNDEMİ
 
Toplantı Tarihi: 30.11.2021                                                                                                                                                   Toplantı Saati: 16.00
Toplantı Yeri: Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Alanan Mahallesi
No:1087 Konak/İZMİR
(Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)
 
I.BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI
 
II.BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Plan ve Bütçe - Hukuk- Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına sevk edilen; "Katı atık ve bertaraf ücretlerinin su faturası ile birlikte tahakkuk ve tahsilatı uygulamasının O1.01.2022 tarihinden itibaren kaldırılması konulu Önergenin tekrar değerlendirilmek üzere geri çekilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
 
III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İZSU Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki ekli Teşkilat Yönetmeliği Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 

2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 

3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan (2022- 2023-2024 yıllarını da içeren) İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oy çokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 

IV. DİLEK VE TEMENNİLER 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

VI. KAPANIŞ 
 
 
Mustafa Tunç SOYER
Büyükşehir Belediye Başkanı