Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

İzsu Genel Kurur Kararları

Karar No Karar Özeti Karar Tarihi
1 İdaremizin 2022-2023-2024 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında 2022 yılından itibaren yıllara sari Kullanılmak üzere yabancı finans kuruluşlarından; “Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi Genel Revizyonu Yapılması İşi Projesi ve Çiğli Atıksu Arıtma IV. Faz 2 İkmal İnşaatı İşi Projesi”nde toplam 26.738.484,73 EURO (veya eşdeğeri TL) veya 30.425.443,00 USD (veya eşdeğeri TL) nakdi kredinin kullanılması için 2560 Sayılı Kanunun 9.maddesinin ‘g’ bendi
Gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
21.02.2022 12:00:00
2 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen ve 01.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak ekli Su ve atıksu tarifelerinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
21.02.2022 12:00:00
3 2560 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden görev yapan İZSU Denetçileri Fatma TAŞKENT ve Gerçek DAVRAN’ın 2021 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.05.2022 12:00:00
4 İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre unvan ve derece değişikliklerinin Yapılması ve kadro derecelerin yükseltilerek mükteseplerine uygun hale getirilmesi gerektiğinden dolu kadroların Müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle, 36 Adet kadronun değişikliği ile boş durumda olan 25 adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliğine ilişkin ekli cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
 
 Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.05.2022 12:00:00
5 Boş Durumda olan 2 adet müfettiş kadrolarının derece değişikliğine ilişkin ekli cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.05.2022 12:00:00
6 İZSU ekli Teşkilat şemasındaki değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması hk.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.05.2022 12:00:00
7 İdaremizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren her yıl Bütçe Kanununda belirlenen üst sınırın yüzde yetmişi oranında aylık brüt Maktu fazla çalışma ücreti olarak ödeme yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11.05.2022 12:00:00
8 Tarifeler Yönetmeliğinin ekli 3., 6. Ve 7. Maddelerine ilave yapılması 7. maddenin 4. fıkrasında  değişik yapılmasının Oybirliği Su ve atıksu bedellerinin belirlenmesinin her ay ÜFE artışına göre yapılmasının oyçokluğu ile uygun Bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda 1 ve 2. Maddelerin oybirliği, 3. Maddenin oyçokluğu kabulüne, karar verildi.
11.05.2022 12:00:00
9 01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olacak şekilde hazırlanan Su ve Atıksu Tarife Cetvelimizde yapılacak olan Değişikliklerin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybiriği ile kabulüne, karar verildi.
11.05.2022 12:00:00
10 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinde yer alan %15'lik Su ve Atıksu satış fiyatı artışının, Temmuz ayından geçerli olmak üzere Tarifeye yansıtılmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11.05.2022 12:00:00
11 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11.05.2022 12:00:00
12 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2021 Mali Yılı Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde Oylandı.

AK Parti ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. , İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Genel Kurul üyelerinin ve bağımsız üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11.05.2022 12:00:00
13 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Ek Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. , İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Genel Kurul üyelerinin ve bağımsız üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11.05.2022 12:00:00
14 İdaremizin memur kadrosunda işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da geçen zaman içerisinde işleyişte kullanılmayan
bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması nedeniyle 1 Adet dolu kadronun değiştirilmesi ile boş durumda olan 5 Adet kadroların ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliğine ilişkin ekli cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.08.2022 14:00:00
15 İZSU ekli Teşkilat şemasındaki değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.08.2022 14:00:00
16 İZSU ekli Teftiş Kurulu Yönetmelik Taslağı’nın görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.08.2022 14:00:00
17 01.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu tarifemizde ekte belirtilen değişikliklerin
Uygulamaya konulmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
 Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.08.2022 14:00:00
18 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı İkinci Ek Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun Bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Ek Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. , İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Genel Kurul üyelerinin ve bağımsız üyenin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
12.08.2022 14:00:00

                          T.C.
                           İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                           İZSU GENEL KURULUNUN
                   2022 YILI KASIM AYI TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ GÜNDEMİ

 

Toplantı Saati: 19.00

Toplantı Tarihi: 21.11.2022                                                                             

Toplantı Yeri: İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol

                        Konak/İZMİR 
                     (İzBB Meclis Toplantı Salonu)

                                                 

I.BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI
 
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAKLARINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
 
III. GENEL KURUL ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İdaremiz hizmetlerinin süratli, kaliteli, etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine yönelik teknik personel ihtiyacımızın temini için teknik hizmetler kadro sayısının arttırılmasına ihtiyaç duyulduğundan İdari kadrolardan bir kısmının teknik sınıfına aktarılması, boş ve dolu durumda bulunan kadroların derece değiştirilmesi ile 1. Derede Daire başkanı kadrosunun 1. Derece İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrosu ile değiştirilmesine ilişkin ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması.
 
2. İdaremizin 2023-2024-2025 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında;
“Çiğli Atıksu Arıtma IV. Faz 2 İkmal İnşaatı İşi Projesi” ile birlikte, Yatırım programına alınma süreci devam eden; “Çamur Stok Sahalarının Rehabilitasyonu ve Ekolojik Restorasyonu İşi Projesi”,“Peynircioğlu Deresi Körfez Çıkış Ağzı ile Körfezin Kuzey Aksında Karasallaşan Alanın Tarama İşi Projesi” ve “Çiğli Çamur Çürütme Ve Kurutma Tesisinin Revizyon İşi Projesi”ne 2560 Sayılı Kanunun 9.maddesinin ‘g’ bendi gereğince ihtiyaç duyulan kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili işlere dair her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesinin ‘j’ bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
 
3. İZSU ekli Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Teşkilat Yönetmeliği Taslağının görüşülerek karara bağlanması.
 
4. İZSU ekli Yönetim Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının görüşülerek karara bağlanması.
 
5. İZSU ekli Teftiş Kurulu Yönetmelik Taslağının görüşülerek karara bağlanması.
 
6.  İZSU Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği madde 9-g'nin değişikliğine ilişkin ekli taslağın görüşülerek karara bağlanması.

7. Tarifeler Yönetmeliğinin ekli 3., 6. Ve 7. Maddelerine ilave yapılması 7. maddenin 4. fıkrasında yapılacak değişiklikler ile ilavelerin görüşülerek karara bağlanması.
 
8. İZSU ekli İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının görüşülerek karara bağlanması.
 
9. İlimiz Bayındır İlçesi Çenikler Mahallesinde bulunan 122 Ada 991 parsel numaralı 32,24 m² yüzölçümlü taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ''Görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde ilgili süre içerisinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde cezai şart uygulanarak geri alınacaktır." şerhiyle bedelsiz devrinin görüşülerek karara bağlanması.
 
10. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması.
 
11. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan  (2023–2024–2025 yıllarını da içeren)  İZSU Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin görüşülerek karara bağlanması.
 
V. DİLEK VE TEMENNİLER
 
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
VII. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                             Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                                                                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı