Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

İzsu Genel Kurur Kararları

Karar No Karar Özeti Karar Tarihi
18 Finansmanı Dünya Bankası kaynaklarından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen "Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi"(TEFWER) dahilinde, 2023-2024-2025 Mali Yılları Çok Yıllı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında, 2023 yılından itibaren yıllara sari kullanılmak üzere, İller Bankası A.Ş.'den 110.000.000,00 Avro veya eşdeğeri yabancı döviz cinsinden nakdi kredinin kullanılması için 2560 sayılı Kanunun 6. maddesi (j) bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk. Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi. 10/9/2023 12:00:00 AM
19 23.11.2022 tarih ve 59285763-50.01.04/32 sayılı İZSU Genel Kurul Kararı ile İdaremizin yatırım ve diğer harcamalarında nakdi veya gayri nakdi kredi kullanılmak üzere bankalardan 400 milyon TL'ye kadar kredinin sağlanması ve kullanılması için, İZSU Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. İzmirli hemşerilerimize kalıcı bir iyileşmeye zemin hazırlamak adına görülen ihtiyaç üzerine 400 milyon TL'ye ek olarak; İdaremizin yatırım ve diğer harcamalarında nakdi veya gayri nakdi olarak, dilimler halinde kullanılmak üzere; bankalardan 678 milyon TL'ye kadar kredinin kullanılması için 2560 sayılı Kanunun 6. maddesi (j) bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk. Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi. 10/9/2023 1:00:00 AM
20 22.05.2023 tarih, 52158563-50.01.04/04 sayılı İZSU Genel Kurulu kararı ile iki yıllığına görev yapmak üzere asıl denetçi olarak seçilen Fatma TAŞKENT 01.11.2023 tarihi itibari ile denetçilik görevinden istifa ettiğini beyan etmiştir. İZSU asıl denetçisi Fatma TAŞKENT’in denetçilik görevinden istifasının uygun görülmesi halinde, 2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden, İZSU Denetçisi olarak kalan sürede görev yapmak üzere yeniden asıl denetçinin seçilmesi hususunun karara bağlanması. 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11/20/2023 12:00:00 AM
21 İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle, boş durumda olan 24 Adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro derecelerinin değişikliği ile dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle toplam 10 adet kadronun değişikliğine ilişkin cetvellerin görüşülerek karara bağlanması. 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11/20/2023 1:00:00 AM
22 Sayıştay Başkanlığı'nın görüşü doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapıldığı ekli İZSU Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
Genel Kurulca, komisyon raporları doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11/27/2023 12:00:00 AM
23 01.12.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu tarifemizdeki değişikliklerin ekte belirtildiği şekilde uygulamaya konulmasının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.  
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11/27/2023 1:00:00 AM
24 İdaremizin 2024-2025-2026 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında 2012K06-1620 No’lu yatırım programında yer alan “İzmir İçmesuyu ve Kanalizasyon Projeleri”ne 2024 yılından itibaren yıllara sâri kullanılmak üzere dış finansman için yabancı Kalkınma Bankası International Finance Corporation (IFC)’den toplam 50.000.000,00 USD (ellimilyonABD) Dolarına kadar veya eşdeğerine kadar Türk Lirası nakdi kredinin kullanılması için 2560 Sayılı Kanunun 9. Maddesinin ‘g’ bendi gereğince ihtiyaç duyulan; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmasının yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanun’un 6.Maddesinin ‘j’ bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kurulumuza yetki verilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11/27/2023 2:00:00 AM
25 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk. 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11/27/2023 5:00:00 AM
26 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan  (2024–2025–2026 yıllarını da içeren) İZSU Genel Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk. 
İZSU Genel Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti ve M. H. P. mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. , İYİPARTİ Mensubu Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11/27/2023 6:00:00 AM
7 01.07.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu tarifemizdeki değişikliklerin ekte belirtildiği Şekilde uygulamaya konulmasının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
6/28/2024 6:00:00 PM
6 İZSU Genel Müdürlüğü’nün ekli 2023 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
İZSU Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı.
AK Parti ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P., Mensubu Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
5/17/2024 6:00:00 PM
5 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi. 
5/17/2024 6:00:00 PM
4 01.06.2024 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu Tarifesi Cetvelinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
5/17/2024 6:00:00 PM
3 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Teşkilat Yönetmeliğinin bazı Maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan ekli Yönetmelik değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna İlişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
5/17/2024 6:00:00 PM
2 İdaremizin memur kadrosunda işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da geçen zaman içerisinde işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması nedeniyle 124 Adet dolu kadronun değiştirilmesi ile boş durumda olan 27 Adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro derecelerinin değişikliğine ilişkin ekli cetvellerin görüşülerek karara bağlanması. 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
5/15/2024 6:00:00 PM
1 2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesine göre görev yapan İZSU Denetçileri Enis IRDAM ile Gerçek DAVRAN’ın 2023 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması. 
Genel Kurulca, Denetçiler Raporunun oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
5/15/2024 6:00:00 PM
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİİZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
2024 YILI HAZİRAN AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI
GENEL KURUL GÜNDEMİ
 
 
Toplantı Tarihi: 28.06.2024                                                                             Toplantı Saati: 16.00
Toplantı Yeri: İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol
                         Konak/İZMİR 
                     (İzBB Meclis Toplantı Salonu)
                                                                        
I.   BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. 01.07.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu tarifemizdeki değişikliklerin ekte belirtildiği şekilde uygulamaya konulmasının görüşülerek karara bağlanması.
 
III. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IV. KAPANIŞ
 
 
 
 
                                                                                                    Dr. Cemil TUGAY
                                                                                              Büyükşehir Belediye Başkanı