Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

İzsu Genel Kurur Kararları

Karar No Karar Özeti Karar Tarihi
22
İdaremiz hizmetlerinin süratli, kaliteli, etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine yönelik teknik personel ihtiyacımızın temini için teknik hizmetler kadro sayısının arttırılmasına ihtiyaç duyulduğundan İdari kadrolardan bir kısmının teknik sınıfına aktarılması, boş ve dolu durumda bulunan kadroların derece değiştirilmesi ile 1. Derede Daire başkanı kadrosunun 1. Derece İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrosu ile değiştirilmesine ilişkin ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11/21/2022 4:00:00 PM
23
İdaremizin 2023-2024-2025 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında; “Çiğli Atıksu Arıtma IV. Faz 2 İkmal İnşaatı İşi Projesi” ile birlikte, Yatırım programına alınma süreci devam eden; “Çamur Stok Sahalarının Rehabilitasyonu ve Ekolojik Restorasyonu İşi Projesi”,“Peynircioğlu Deresi Körfez Çıkış Ağzı ile Körfezin Kuzey Aksında Karasallaşan Alanın Tarama İşi Projesi” ve “Çiğli Çamur Çürütme Ve Kurutma Tesisinin Revizyon İşi Projesi”ne 2560 Sayılı Kanunun 9.maddesinin ‘g’ bendi gereğince ihtiyaç duyulan kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili işlere dair her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesinin ‘j’ bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11/23/2022 4:00:00 PM
24 İZSU ekli Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Teşkilat Yönetmeliği Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11/23/2022 4:00:00 PM
25 İZSU ekli Yönetim Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna İlişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11/23/2022 4:00:00 PM
26
İZSU ekli Teftiş Kurulu Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11/23/2022 4:00:00 PM
27
İZSU Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği madde 9-g'nin değişikliğine ilişkin ekli taslağın oybirliği Uygun bulunduğuna ilişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11/23/2022 4:00:00 PM
28
Tarifeler Yönetmeliğinin ekli 3., 6. Ve 7. Maddelerine ilave yapılması 7. maddenin 4. fıkrasında yapılacak Değişiklikler ile ilavelerin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11/23/2022 4:00:00 PM
29
İZSU ekli İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna İlişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11/23/2022 4:00:00 PM
30
İlimiz Bayındır İlçesi Çenikler Mahallesinde bulunan 122 Ada 991 parsel numaralı 32,24 m² yüzölçümlü taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ''Görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde ilgili süre içerisinde Kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde cezai şart uygulanarak geri alınacaktır." şerhiyle Bedelsiz devrinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11/23/2022 4:00:00 PM
31
5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.

Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11/23/2022 4:00:00 PM
32
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan  (2023–2024–2025 yıllarını da İçeren)  İZSU Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
İZSU Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti ve M. H. P. mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. , İYİPARTİ, DEVA Partisi Mensubu Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11/23/2022 4:00:00 PM
17 01.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu tarifemizdeki değişikliklerin ekte belirtildiği şekilde uygulamaya konulmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi. 7/10/2023 12:00:00 AM
16 İZSU Genel Müdürlüğü’nün ekli 2022 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı. AK Parti ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P., İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu GenelKurul üyelerinin ve bağımsız üyenin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
5/26/2023 12:00:00 AM
15 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
5/26/2023 12:00:00 AM
14 Dikili İlçesi Bahçealtı Mahallesine sınır olan Balıkesir İli Ayvalık İlçesi, Altınova Mahallesinde bulunan 283 ada 66 parselde kayıtlı mülkiyeti Hazineye ait mera vasıflı 416.045,78 m² yüzölçümlü taşınmazın 1350 m² lik kısmında Dikili İlçe Merkezinin içme suyu temininde aktif olarak kullanılan Bahçeli Kuyu-1 ve Bahçeli Kuyu-2 bulunmakta olup İdaremizce halen faal olarak kullanılmaktadır. Mera Yönetmeliğinin 8. maddesinin (a) bendinin 3. alt bendinde, kamu yatırımı yapılması için tahsis amacı değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
5/26/2023 12:00:00 AM
13 İZSU Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve eklerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporları doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
5/26/2023 12:00:00 AM
12 Sayıştay görüşü sonucu düzenlenen ve ekte sunulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna İlişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
5/26/2023 12:00:00 AM
11 Günümüz koşulları ve abone ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenen ve Sayıştay görüşünün alınması amacıyla ekli Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporları doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
5/26/2023 12:00:00 AM
10 23/11/2022 tarih, 04/24 sayılı Genel Kurul Kararıyla yürürlüğe giren İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Teşkilat Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan ekli Yönetmelik değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
5/26/2023 12:00:00 AM
9 Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına ilişkin tarifelerin dışında kalan şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılacak hizmetlerden alınacak ekteki mevcut Ücret Tarifelerini ihtiyaç halinde güncellemek için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporları doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
5/26/2023 12:00:00 AM
8 01.06.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu tarifemizde ekte belirtilen değişikliklerin Uygulamaya konulmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
5/26/2023 12:00:00 AM
7 İdaremizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren her yıl Bütçe Kanununda belirlenen üst sınırın yüzde doksanı oranında aylık brüt maktu fazla çalışma ücreti olarak ödeme yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
5/26/2023 12:00:00 AM
6 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı olarak alınan 20.12.2018 tarih ve 925 sayılı değişiklik kararının iptalini yönelik Yazılı Önergenin; oyçokluğuyla uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk-Plan ve Bütçe- İmar ve Bayındırlık- Tüketiciyi Koruma Komisyonları raporunun görüşülmesi.(Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat ÖNCEL 601412)
Genel Kurulca komisyon raporları doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
5/26/2023 12:00:00 AM
5 İdaremiz personelinin müktesep aylıklarının incelenmesi neticesinde kadro derecelerinin yükseltilerek mükteseplerine uygun hale getirilmesi nedeniyle dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle toplam 68 kadro ile boş durumda bulunan bir adet 6.dereceli ekonomist kadrosunun ihtiyaç nedeniyle 3.dereceli ekonomist kadrosu değişikliği ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvan Listelerinde yapılan değişikliğe uygun olarak bazı unvanların İsimlerinin değiştirilmesi ilişkin cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
5/22/2023 12:00:00 AM
4 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesi ( g ) bendi ile 10. Maddesine göre 2 yıllığına görev yapmak üzere, asıl denetçiler olarak Fatma TAŞKENT ile Gerçek DAVRAN'ın, yedek denetçiler olarak Müslüm CAN ile Merdiye TUNALI YILDIRIM'ın seçilmelerine ve Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek gösterge hariç) aşmamak üzere belirlenmesine Genel Kurulca oyçokluğu ile karar verildi. 5/22/2023 12:00:00 AM
3 2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesine göre görev yapan İZSU Denetçileri Fatma TAŞKENT ile Gerçek DAVRAN’ın 2022 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
5/22/2023 12:00:00 AM
2 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen ve 01.02.2023 tarihinden itibaren uygulanacak Su ve Atıksu tarifelerinin Oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca komisyon raporu doğrultusunda oybirliği kabulüne, karar verildi.
1/26/2023 12:00:00 AM
1 İdari Personel Kadrolarında boş durumda bulunan bir adet 10.derece memur kadrosunun 7.derece eğitmen kadrosu ile değiştirilmesine ilişkin cetvellerin görüşülmesi.
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
1/26/2023 12:00:00 AM
 
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
2023 YILI TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI
GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

 
Toplantı Tarihi: 10.07.2023                                                                                                                                            Toplantı Saati: 19.00

Toplantı Yeri: İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol
                         Konak/İZMİR 
                     (İzBB Meclis Toplantı Salonu)

                                                                       

I.  BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. 01.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hazırlanan Su ve Atıksu tarifemizdeki değişikliklerin ekte belirtildiği şekilde uygulamaya konulmasının görüşülerek karara bağlanması.
 
III. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IV. KAPANIŞ
 
 
 
  
                                                                                                                                                    Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                                                              Büyükşehir Belediye Başkanı