Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

Politikalarımız

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

WEB SİTELERİ VE MOBİL UYGULAMALAR GİZLİLİK POLİTİKASI

 
Kurumumuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına önem vermekte, planlama ve hizmetlerde Kanuna uygun hareket etmektedir.
Bu konunun en önemli tarafını; Vatandaşlarımızın, Çalışanlarımızın, Çalışan Adaylarımızın,  Ziyaretçilerimizin, İşbirliği içinde olduğumuz Kurumların ve Üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması oluşturmaktadır.
Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Kurumumuz tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
 
Sizlere, başta www.izmir.bel.tr olmak üzere Kurumumuzun hizmet verdiği tüm WEB siteleri ve mobil uygulamalarda, İlgili Kişi bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, değiştirilmesi, iletişimler ve sair hususlarda bu politikaya ve Kurumumuza ait Kişisel Verilerin İşlemesi ve Korunması Politikasına tabi olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Onayınız

Kurumumuza ait WEB sitelerini ve mobil uygulamaları kullanarak ya da kişisel verilerinizi ileterek, bu Politikada ve yürürlükteki tüm yasalarda belirtilen hususlara uygun olarak kişisel verilerinizin toplanmasına, kullanılmasına, işlenmesine ONAY vermektesiniz.
 

İŞLENEN VERİLER 

Aşağıda Kurumumuz tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. 
a) Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, TC No, Doğum Yeri/Tarihi, Eğitim Durumu, Fotoğraf, Cinsiyet, Meslek, Medeni Durum, Sosyal Güvenlik Bilgisi, Hemşehri Numarası, Eşrefpaşa Hastanesi Hasta No.) 
b) İletişim Bilgisi (E-posta, Cep Telefonu, Adres, Faks No) 
c) Vatandaş Bağlantı Bilgisi (IP Adresi) 
ç) İş, Staj Başvurusu Yapan Aday Bilgisi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verileriniz; aşağıdaki amaçlarla Kurumumuz tarafından işlenebilir;
a) Bağlı bulunduğumuz kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, 
b) Belediyecilik hizmetlerimizi geliştirmek, 
c) Elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, 
ç) WEB siteleri ve mobil uygulamaları üzerinde yapılan iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirleyerek ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel veriler bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ilçe belediyelerle; bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinden onay alınmak suretiyle üniversiteler, kamu kurumları ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilmektedir. 

İLGİLİ KİŞİ TALEP YÖNETİMİ

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini www.izmir.bel.tr kurumsal web sitesinde “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında bulunan başvuru yöntemleri ile başvurduğu takdirde; talepler, Kurumumuz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. 
Haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.izmir.bel.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:3 Konak İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu izmirbuyuksehirbelediye@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Kurum tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde site veya mobil uygulamaların işleyişinden tam olarak faydalanamayacağını kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kurumumuz kişisel verileri bağlı bulunduğu kanun ve mevzuatlarda belirtilen süreler boyunca saklamaktadır.  
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmiş ise; kişisel veriler olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kurumumuz, Kanuna uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu tedbirler aşağıda belirtilmiştir;

Teknik Tedbirler

a) Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
b) Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
c) Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
ç) Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
d) Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
e) Kişisel Verilerin toplandığı uygulamalar, güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.
f) Kişisel Verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
g) Kişisel Verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
ğ) Kişisel Verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte, Kişisel Verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimlerin iz kayıtları tutularak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere iletilmektedir.

İdari Tedbirler;

a) Çalışanlar, Kişisel Verilerin korunması hukuku ve Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
b) Kurumun yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm birimlerin özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili birimlerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde Kişisel Veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
c) Çalışanlar, Kişisel Verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
ç) Kurum tarafından Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere ek olarak; Kişisel Verilerin aktarıldığı kişilerin, Kişisel Verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin gizlilik sözleşmesi imzalanmaktadır.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

WEB SİTELERİ VE MOBİL UYGULAMALAR GİZLİLİK POLİTİKASI

 
Kurumumuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına önem vermekte, planlama ve hizmetlerde Kanuna uygun hareket etmektedir.
Bu konunun en önemli tarafını; Vatandaşlarımızın, Çalışanlarımızın, Çalışan Adaylarımızın,  Ziyaretçilerimizin, İşbirliği içinde olduğumuz Kurumların ve Üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması oluşturmaktadır.
Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Kurumumuz tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
 
Sizlere, başta www.izmir.bel.tr olmak üzere Kurumumuzun hizmet verdiği tüm WEB siteleri ve mobil uygulamalarda, İlgili Kişi bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, değiştirilmesi, iletişimler ve sair hususlarda bu politikaya ve Kurumumuza ait Kişisel Verilerin İşlemesi ve Korunması Politikasına tabi olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Onayınız

Kurumumuza ait WEB sitelerini ve mobil uygulamaları kullanarak ya da kişisel verilerinizi ileterek, bu Politikada ve yürürlükteki tüm yasalarda belirtilen hususlara uygun olarak kişisel verilerinizin toplanmasına, kullanılmasına, işlenmesine ONAY vermektesiniz.
 

İŞLENEN VERİLER 

Aşağıda Kurumumuz tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. 
a) Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, TC No, Doğum Yeri/Tarihi, Eğitim Durumu, Fotoğraf, Cinsiyet, Meslek, Medeni Durum, Sosyal Güvenlik Bilgisi, Hemşehri Numarası, Eşrefpaşa Hastanesi Hasta No.) 
b) İletişim Bilgisi (E-posta, Cep Telefonu, Adres, Faks No) 
c) Vatandaş Bağlantı Bilgisi (IP Adresi) 
ç) İş, Staj Başvurusu Yapan Aday Bilgisi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verileriniz; aşağıdaki amaçlarla Kurumumuz tarafından işlenebilir;
a) Bağlı bulunduğumuz kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, 
b) Belediyecilik hizmetlerimizi geliştirmek, 
c) Elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, 
ç) WEB siteleri ve mobil uygulamaları üzerinde yapılan iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirleyerek ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel veriler bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ilçe belediyelerle; bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinden onay alınmak suretiyle üniversiteler, kamu kurumları ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilmektedir. 

İLGİLİ KİŞİ TALEP YÖNETİMİ

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini www.izmir.bel.tr kurumsal web sitesinde “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında bulunan başvuru yöntemleri ile başvurduğu takdirde; talepler, Kurumumuz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. 
Haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.izmir.bel.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:3 Konak İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu izmirbuyuksehirbelediye@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Kurum tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde site veya mobil uygulamaların işleyişinden tam olarak faydalanamayacağını kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kurumumuz kişisel verileri bağlı bulunduğu kanun ve mevzuatlarda belirtilen süreler boyunca saklamaktadır.  
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmiş ise; kişisel veriler olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kurumumuz, Kanuna uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu tedbirler aşağıda belirtilmiştir;

Teknik Tedbirler

a) Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
b) Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
c) Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
ç) Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
d) Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
e) Kişisel Verilerin toplandığı uygulamalar, güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.
f) Kişisel Verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
g) Kişisel Verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
ğ) Kişisel Verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte, Kişisel Verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimlerin iz kayıtları tutularak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere iletilmektedir.

İdari Tedbirler;

a) Çalışanlar, Kişisel Verilerin korunması hukuku ve Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
b) Kurumun yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm birimlerin özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili birimlerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde Kişisel Veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
c) Çalışanlar, Kişisel Verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
ç) Kurum tarafından Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere ek olarak; Kişisel Verilerin aktarıldığı kişilerin, Kişisel Verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin gizlilik sözleşmesi imzalanmaktadır.

الصفحة الرئيسية


نص توضيحي

أعزاءنا المواطنين؛
نود إعلامكم بقانون حماية البيانات الشخصية.
وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية (KVKK) رقم 6698، ستتم معالجة أي معلومات تجعل هويتك محددة أو قابلة للتحديد من قبل بلدية إزمير بصفتها مراقب البيانات، ضمن النطاق أدناه، على أنها "بيانات شخصية". يُقصد بمصطلح "معالجة بياناتك الشخصية" جميع أنواع العمليات التي يتم إجراؤها على البيانات مثل الحصول على البيانات أو تسجيلها أو تخزينها أو حفظها أو تغييرها أو إعادة ترتيبها أو الكشف عنها أو نقلها أو الاستيلاء عليها أو إتاحتها أو تصنيفها أو منع استخدامها.
بصفتنا بلدية مدينة إزمير الكبرى، نود أن نعلن أننا نواصل أنشطتنا مع العلم أن أمن بياناتكم الشخصية في طليعة الخدمات التي نقدمها لكم، من خلال إيلاء أهمية قصوى لأمن بياناتكم الشخصية.
مبدؤنا الأساسي هو حماية حياتكم الخاصة والحقوق والحريات الأساسية أثناء استخدام بياناتكم الشخصية في خدماتنا.
 
الأغراض والأسباب القانونية لمعالجة بياناتكم الشخصية
تحديد المعلومات من أجل استخدامها في الخدمات التي سيتم تقديمها لكم في نطاق القانون والتشريعات ذات الصلة التي تنتمي إليها مؤسستنا، لأداء خدماتنا البلدية، ولتحديد المالك والمخاطب لجميع أنواع الأعمال والمعاملات في هذا السياق، تسجيل معلومات هويتكم وعنوانكم ورقم هاتفكم ورقمكم الضريبي وغيرها من المعلومات التي تعتبر بيانات شخصية في نطاق قانون حماية البيانات الشخصية (KVKK)، وإعداد المعلومات والوثائق التي ستشكل أساس الأعمال والمعاملات التي سيتم تنفيذها على الورق أو إلكترونيًا، الامتثال لالتزامات الإعلام والاحتفاظ والإبلاغ بالمعلومات المنصوص عليها من قبل جميع الجهات القضائية والإدارية وفقًا للتشريعات المختصة، أداء خدماتنا في نطاق القوانين التي نلتزم بها ولتقديم خدمات أخرى تقدمها أو تطلبها مؤسستنا.
 
بالإضافة إلى ذلك، يتم سرد الشروط التي تتيح معالجة البيانات الشخصية تحت عنوان "شروط معالجة البيانات الشخصية" من القانون دون موافقة صريحة من صاحب البيانات على النحو التالي؛
أ) أن يكون منصوص عليه بوضوح في القوانين.
ب) إلزامية لحماية حياة أو سلامة شخص أو شخص آخر غير قادر على التعبير عن موافقته بسبب استحالة فعلية أو أن تكون موافقته غير صالحة قانونياً.
ج) من الضروري معالجة البيانات الشخصية لأطراف عقد ما، بشرط أن تكون مرتبطة مباشرة بإنشاء أو تنفيذ العقد.
د) بسبب إلزامية مراقب البيانات للوفاء بالتزاماته القانونية.
هـ) إذا تم الإعلان عن الشخص المعني بنفسه.
و) تعتبر معالجة البيانات إلزامية في حالة تأسيس أو استخدام أو حماية حق ما.
ي) تعد معالجة البيانات إلزامية للمصالح المشروعة لمراقب البيانات، بشرط ألا تضر بالحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات.
نقل بياناتكم الشخصية
قد يتم إرسال بياناتكم الشخصية في مؤسستنا إلى الأشخاص والمؤسسات و/أو المنظمات المطلوبة/المسموح بها بموجب القوانين والتشريعات السائرة التي نلتزم بها مع بلديات المقاطعات والجامعات والمؤسسات العامة والجهات الخارجية التي تتلقى خدمات لتنفيذ أنشطتنا في البلدية، بصورة أخذ موافقة من مجلس بلدية المدينة الكبيرة إزمير لغرض تنفيذ الخدمات المقدمة للمواطنين؛ في إطار القيود القانونية.
طريقة جمع البيانات الشخصية
يتم جمع بياناتكم الشخصية، في جميع نماذج الإعلانات / المعلومات والمستندات الأخرى المتعلقة بالمعاملات البلدية الصادرة بموافقتكم و / أو توقيعكم وفقًا لقانون بلدية المدينة الكبيرة رقم 5216 والتشريعات الأخرى المختصة، مع الإخطارات التي ستقدمونها بموافقتكم الإلكترونية و / أو توقيعكم، عن طريق وحدات الخدمة المحلية، تطبيقات الهاتف، مراكز خدمة العملاء، الأكشاك وغيرها من الطرق المختلفة بقيد يكون بشكل شفهي أو مكتوب أو إلكتروني.
حقوقكم طبقًا للمادة 11 من القانون
من خلال التقدم إلى مؤسستنا، يمكنكم طلب الآتي حول بياناتكم الشخصية؛
أ) معرفة ما إذا كان قد تمت معالجتها أم لا،
ب) طلب المعلومات إذا تمت معالجتها،
ج) تعلم الغرض من المعالجة وما إذا كان يتم استخدامها وفقًا للغرض منها،
د) معرفة الأطراف الثالثة المحولة إليها في الدولة أو خارجها،
ك) طلب التصحيح إذا كانت غير مكتملة / معالجة بشكل خاطئ،
ل) طلب الحذف / الإتلاف في إطار الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من قانون حماية البيانات الشخصية (KVKK)،
هـ) طلب إخطار بالمعاملات التي تمت بموجب المادتين (ك) و (ل) للأطراف الثالثة التي تم نقل البيانات الشخصية إليها،
و) الاعتراض على ظهور نتيجة ضدكم حصراً بسبب التحليل بواسطة الأنظمة الآلية،
ي) يحق لكم المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بكم بسبب المعالجة غير القانونية.
وفقًا للفقرة 1 من المادة 13 من قانون حماية البيانات الشخصية (KVK)، يمكنكم إرسال طلبكم لممارسة حقوقكم المذكورة أعلاه كتابيًا أو عبر KEP مع التوقيع الإلكتروني إلى مؤسستنا. في هذا السياق يتم توضيح القنوات والإجراءات لتقديم طلبكم كتابيًا إلى مؤسستنا في نطاق المادة 11 من قانون حماية البيانات الشخصية (KVK) أدناه. يتم شرح القنوات والإجراءات التي من خلالها ستقدم طلبك كتابيًا إلى مؤسستنا في نطاق المادة 11 من قانون حماية البيانات الشخصية (KVK) أدناه.
من أجل ممارسة حقوقكم المذكورة أعلاه يجب عليكم ملء الاستمارة الموجودة في موقع www.izmir.bel.tr مع إرسال طلبكم الذي يحتوي على توضيحاتكم ومستندات تحدد هويتكم، ويمكنكم إرسال نسخة موقعة من النموذج باليد إلى مكتب فرع التسجيل لبلدية المدينة الكبيرة إزمير في هذا العنوان (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 3 Konak İZMİR) مع المستندات التي تحدد هويتكم، يمكنكم إرسالها من خلال كاتب عدلي أو إرسال النموذج إلى izmirbuyuksehirbelediye@hs01.kep.tr بتوقيع إلكتروني آمن.
استمارة طلب البيانات الشخصية (doc)
مسؤول البيانات الذي يمكنكم مراجعته في نطاق القانون
بلدية المدينة الكبيرة إزمير
شارع الجمهورية رقم 1 كوناك إزمير
 Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi 1 no'lu Hol Konak / İzmir